Návštěvní řád

Přečtěte si, jaký máme návštěvní řád.

Základní ustanovení

Night Robots, s.r.o.
Pocoucov 63
674 01 Třebíč

IČO: 06452132
DIČ: CZ06452132

jako organizátor festivalu (dále jen festival) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, kteří vstupují do areálu festivalu, který je tvořen:

 • Vymezeným prostorem pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určeným pro návštěvníky,
 • vymezeným prostorem určeným pro umělce a zvané hosty,
 • vymezeným prostorem určeným pro technické zázemí organizátora,
 • přilehlými komunikacemi a obslužnými plochami,

a které jsou ve správě organizátorů festivalu (dále jen Areál festivalu).

Každý návštěvník svým vstupem festival bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

Festival bude po ukončení programu, tj. 22:00 uklízen.

Organizační opatření

Vstupovat a pobývat na festivalu mohou návštěvníci, kteří mají platnou vstupenku a po celou dobu konání akce.

Za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

Povinnosti návštěvníků festivalu

Každý návštěvník je povinen chovat se na festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.

Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

Zákazy

Bez písemného povolení od města je v celém areálu festivalu přísně zakázáno:

 • Manipulovat s otevřeným ohněm, používat přenosné grily a tlakové lahve s hořlavými plyny,
 • a prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu apod.

Na celém festivalu (tj. včetně obslužných ploch a ploch určených k parkování vozidel) je zakázáno:

 • Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniky atd.),
 • užívat drogy a jiné psychotropní látky,
 • vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály,
 • vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky,
 • vnášet a používat pyrotechniku,
 • ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení,
 • poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu,
 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu,
 • a odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.

Ochrana zdraví a bezpečnost

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pracovníkům bezpečnostní služby.

Bezpečnostní služba jsou oprávněni vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu akce v rozsahu svých kompetencí.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů výše uvedených osob a respektovat.

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Vstupem na festival návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Každý návštěvník vstupuje a pobývá na festivalu na vlastní nebezpečí. Organizátoři odpovídají pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho osob v obdobném poměru.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři akce odpovědnost.

Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.).

Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

Ostatní ustanovení

Pořadatel zpracovává a uchovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecního nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Vstupem na festival návštěvníci souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součástí jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce festivalu pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), a to v rámci zobrazení celé nebo částí akce pořádané v areálu festivalu, a to jak pořadatelem akce, tak i produkční agenturou, či smluvními partnery akce. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobrou neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolnosti nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používaní obrazových záznamů návštěvníků se řídí informaci o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

Návštěvníci festivalu projevuji souhlas, že v prostorách festivalu mohou být pořizovány zvukové či obrazového záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního či komerčního zpravodajství. Návštěvnicí berou na vědomi, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.


Tento návštěvní řád nabývá účinnosti 1. 2. 2021 a pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit tento návštěvní řád.